1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

ประสานเมียนมา-กัมพูชา พิสูจน์สัญชาติต่างด้าวในกิจการประมง

กระทรวงแรงงาน เร่งประสานเมียนมาและกัมพูชา ตรวจสัญชาติแรงงานในกิจการประมง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนิน การภายหลังการตรวจพิสูจน์คัดกรองความสัมพันธ์ความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ว่า แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองฯ แล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติกับประเทศต้นทาง ซึ่งทางการเมียนมาและกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสัญชาติแรงงานของตนในประเทศไทย โดยเมียนมามีศูนย์ตรวจสัญชาติจำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560

ส่วนกัมพูชามีศูนย์ตรวจสัญชาติ 3 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดระยอง สงขลา และกรุงเทพมหานคร

โดยภายในศูนย์ตรวจสัญชาติ กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา โดยศูนย์ฯจะให้ บริการในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยสัญชาติเมียนมาเมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารรับรองบุคคล (CI) ส่วนกัมพูชาเมื่อผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รับเอกสารเดินทาง (TD) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant L-A) กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ และกรมการจัดหางานรับคำขอและอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและเมียนมา โดยจะได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำหรับแรงงานในกิจการประมงทะเลนั้น กระทรวงแรงงานได้ประสานกับทางการกัมพูชาและเมียนมา ในการจัดลำดับให้แรงงานในกิจการประมงทะเลเข้ารับการตรวจสัญชาติก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อนำ CI หรือ TD และใบอนุญาตทำงาน (WP) ไปดำเนินการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ต่อไป .-สำนักข่าวไทย