1234 Street Name, City Name, United States
(123) 456-7890 [email protected]

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านก้านเหลือง คือ แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้เริ่มขุดค้นเมื่อปี 2535 โดยหน่วยศิลปากรที่ 6 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และแล้วเสร็จ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 หน่วยศิลปากรที่ 6 ได้มีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดเพื่อให้ ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ ในการขุดค้นจากหลักฐานต่างๆ ที่พบ เช่น แกลบข้าว ทำให้ทราบว่า ชุมชนโบราณแห่งนี้รู้จักการเพาะปลูกข้าว และการพบเศษขี้แร่และ เครื่องมือเหล็ก

ก็ยังทำให้ทราบว่า ชุมชนแห่งนี้รู้จักการนำเหล็กมาใช้อีกด้วย จากหลักฐานดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า ชุมชนบ้านก้านเหลืองเป็นชุมชน โบราณ สมัยกสิกรรม หรืออยู่ในช่วงยุคโลหะตอนปลายที่มีการติดต่อกับสังคมสมัยประวัติศาสตร์ยุคต้นๆ ด้วย ซึ่งอายุไม่น่าจะต่ำกว่า2,000 ปี หรืออยู่ ในช่วงอายุ 2,500-2,800 ปี มาแล้วกรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นเมื่อปี 2539 พบโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย เช่น ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผากระพรวนสำริด ขวานเหล็ก และแกลบข้าวจำนวนมาก แต่ไม่พบโครงกระดูกมนุษย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand